3 cách mở đầu cuộc họp bằng tiếng Anh

Nếu là người chủ trì cuộc họp, bạn có thể tham khảo một số mẫu câu mở đầu dưới đây.

Mở đầu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề

– Right, everyone has arrived now, so let’s get started.

(Mọi người đã đến, chúng ta bắt đầu thôi).

– If we are all here, let’s start the meeting.

(Nếu tất cả đã ở đây, hãy bắt đầu cuộc họp).

Có nhiều cách để mở đầu một cuộc họp bằng tiếng Anh.

Có nhiều cách để mở đầu một cuộc họp bằng tiếng Anh.

– Shall we get down to business?

(Chúng ta bắt tay vào việc được chứ?)

– Now that everyone is here, shall we begin?

(Mọi người đã ở đây, chúng ta bắt đầu được chứ?)

– Okay, we have a lot to cover today, so we really should get started.

(Chúng ta có nhiều việc cần phải giải quyết hôm nay, vậy hãy bắt đầu nhé!)

Xem tiếp: Cách gửi lời cảm ơn vì mọi người đã có mặt

Theo vnexpress

Tin khác